rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018

Wymogi wykształcenia stawiane kandydatom na głównych księgowych

Czy w obowiązujących przepisach są ustalone kryteria, które musi spełniać osoba zatrudniona w spółce z o.o. w charakterze głównego księgowego na podstawie umowy o pracę? Czy wymogi takie samodzielnie ustala kierownik jednostki?

Żadne obecnie obowiązujące przepisy nie określają kryteriów jakie należy spełnić, aby kandydować na stanowisko głównego księgowego. Kryteria w tym zakresie ustala kierownik jednostki.
Wyjątek od powyższego stanowią główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, którzy muszą spełnić warunki określone przez ustawę o finansach publicznych.

Wymogi stawiane osobom kandydującym na stanowisko głównego księgowego

Dokonując wyboru kandydata na stanowisko głównego księgowego kierownik jednostki powinien pamiętać, że jest to osoba, której wyniki pracy mogą decydować o finansowej przyszłości jednostki, a także o jego (kierownika) ewentualnej odpowiedzialności. Jak wskazano w art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy (usługowo prowadzącym księgi rachunkowe), za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub ww. przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Trafny wybór takiej osoby jest zatem niesłychanie istotny.

wykrzyknik Ustawa o rachunkowości ani żadne inne obowiązujące przepisy prawa nie określają kryteriów jakie musi spełnić osoba kandydująca na stanowisko głównego księgowego (m.in. spółki z o.o.).

Kierownik jednostki, mając na uwadze ciążącą na nim odpowiedzialność za rachunkowość podmiotu (por. ww. art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości), powinien sam określić kryteria stawiane potencjalnym kandydatom na to stanowisko m.in. w zakresie:

 • wykształcenia,
   
 • znajomości przepisów prawa (ustawy o rachunkowości, ewentualnie MSR, ustaw podatkowych czy innych przepisów systemowych),
   
 • umiejętności obsługi programów komputerowych (FK, arkuszy kalkulacyjnych),
   
 • dodatkowych umiejętności (np. znajomości języków obcych),
   
 • cech osobowościowych.

Niewątpliwie najwartościowszą gwarancją wykształcenia legitymują się osoby posiadające tytuł biegłego rewidenta czy doradcy podatkowego. Na korzyść kandydata działają również dyplomy oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie studiów magisterskich (licencjackich), podyplomowych o specjalizacji rachunkowości, a także kursów, szkoleń czy konferencji. Na korzyść kandydata przemawia również posiadanie certyfikatu księgowego albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów (nie ma tutaj znaczenia, że obecnie certyfikaty takie, w związku ze zmianą przepisów, nie są już wydawane).

Dodajmy, że w ramach działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prowadzona jest ścieżka edukacyjna dająca możliwość uzyskania tytułu Dyplomowanego Księgowego (DK). W ramach programu kształcenia kandydaci na DK mogą uzyskać kwalifikacje księgowego (I stopień), specjalisty ds. rachunkowości (II stopień) oraz głównego księgowego (III stopień). Egzaminy I, II i III stopnia przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne, zaś ostatni egzamin na DK (IV stopień) przeprowadza Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna. Istnieje również możliwość zdawania egzaminu na DK w trybie eksternistycznym obejmującym zakresem tematycznym 14 modułów.

W ramach certyfikacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, po odbytym szkoleniu oraz zdaniu egzaminu, istnieje również możliwość uzyskania tytułu "certyfikowanego eksperta usług księgowych" oraz "certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych".

Jak w każdym zawodzie, oprócz wykształcenia, nieocenioną wartość niesie praktyka, czyli doświadczenie zawodowe kandydata. W tym miejscu specjalnego znaczenia nabiera zawarta w aplikacjach (CV) kandydatów ścieżka kariery zawodowej. Nierzadko pomocną dla podjęcia najtrafniejszej decyzji może okazać się opinia dotychczasowych współpracowników wyrażona np. jako pisemne polecenie - rekomendacja.

Główny księgowy w jednostkach sektora finansów publicznych

Inaczej kwestia kwalifikacji osób kandydujących na stanowisko głównego księgowego przedstawia się w jednostkach sektora finansów publicznych (w tym w jednostkach budżetowych). Otóż osoba taka musi spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Z art. 54 ust. 2 tej ustawy wynika, że głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Zatem ustawa o finansach publicznych wymaga, aby osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego posiadała m.in. wykształcenie ekonomiczne i odpowiednią praktykę w księgowości.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Szkolenia księgowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.