rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów

1. Zasady odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Rok 2016 jest już kolejnym, tj. drugim rokiem obowiązywania nowych zasad odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez biegłych rewidentów. Zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768).

Przypomnieć w tym miejscu należy, że według art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000), dalej zwanej ustawą o biegłych rewidentach, biegły rewident jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym. Z art. 4 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach wynika, że Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) określa, w formie uchwały, zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego:

 • zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego,
   
 • okres rozliczeniowy i minimalną liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w tym dopuszczalną liczbę godzin przypadających na samokształcenie zawodowe, dla biegłych rewidentów wykonujących zawód i niewykonujących zawodu.

W uchwale nr 2751/51a/2015 z 28 stycznia 2015 r. w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów KRBR określiła 3-letni okres rozliczeniowy. Obejmuje on 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obowiązująca biegłego rewidenta wynosi w okresie rozliczeniowym 120 godzin lekcyjnych, z tym że:

 • 72 godziny lekcyjne biegły rewident zobowiązany jest odbyć poprzez udział w szkoleniu przeprowadzonym przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
   
 • 48 godzin lekcyjnych biegły rewident może odbyć poprzez udział w szkoleniu przeprowadzonym przez KRBR lub jednostkę uprawnioną lub w ramach samokształcenia.

Obowiązuje zasada proporcjonalności, co oznacza, że na każdy rok okresu rozliczeniowego przypada 40 godzin obligatoryjnego doskonalenia. Określono także minimalną roczną liczbę godzin szkoleniowych, którą biegły rewident zobowiązany jest odbyć w każdym roku kalendarzowym okresu rozliczeniowego. Wynosi ona 24 godziny lekcyjne, z tym że:

 • co najmniej 16 godzin lekcyjnych biegły rewident zobowiązany jest odbyć poprzez udział w szkoleniu przeprowadzonym przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
   
 • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia.

Uwaga: Godziny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego odbyte w okresie rozliczeniowym ponad wymiar określony dla danego cyklu rozliczeniowego nie zostają zaliczone do kolejnego okresu rozliczeniowego.

Trzeba też zaznaczyć, że odbycie w każdym roku kalendarzowym szkolenia w wymiarze minimalnym (3 × 24 godziny lekcyjne = 72 godziny lekcyjne) nie zapewnia biegłemu rewidentowi osiągnięcia wymaganego limitu. Jak już wcześniej wskazano limit ten wynosi 120 godzin lekcyjnych (z czego na samokształcenie przypadać może nie więcej niż 48 godzin). W takim przypadku musi on odbyć dodatkowe szkolenia. Może to mieć miejsce w każdym roku kalendarzowym lub w dowolnym roku kalendarzowym, ale konieczne jest, aby odbyło się ono w ramach danego 3-letniego okresu rozliczeniowego.

Przykład

Biegły rewident w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. będzie uczestniczył w następujących szkoleniach:

Rok

Forma doskonalenia zawodowego
Szkolenia przeprowadzone przez
KRBR lub jednostkę uprawnioną
Samokształcenie Razem
(2 + 3)
1 2 3 4
2015 32 godz. 16 godz. 48 godz.
2016 24 godz. 8 godz. 32 godz.
2017 24 godz. 16 godz. 40 godz.
Razem 80 godz. 40 godz. 120 godz.

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że w każdym roku kalendarzowym, tj. w 2015 r., 2016 r. i 2017 r., biegły rewident wypełnił minimum godzinowe (24 godz., w tym co najmniej 16 godz. szkolenia organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co najwyżej 8 godz. w formie samokształcenia). Ponadto w cyklu rozliczeniowym przypadającym na lata 2015-2017 wypełnił on minimum godzinowe wynoszące 120 godz., z czego 80 godz. (norma wynosi 72 godz.) przypada na udział w szkoleniach organizowanych przez KRBR lub jednostkę uprawnioną, a 40 godz. obligatoryjnego doskonalenia zawodowego odbyło się w formie samokształcenia (norma nie może przekraczać 48 godz.). Oznacza to, że w cyklu rozliczeniowym obejmującym lata 2015-2017 obowiązki dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego zostały przez biegłego rewidenta spełnione.

Uwaga: W terminie do 31 grudnia 2017 r. biegły rewident złoży oświadczenie o odbytym samokształceniu w latach 2015-2017.

2. Forma samokształcenia zawodowego

Samokształcenie zawodowe biegły rewident może odbyć wyłącznie w formach określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 1730), tj. przez:

 • uczestnictwo w konferencjach lub
   
 • pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową, lub
   
 • uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych, lub
   
 • uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning), lub
   
 • uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego, lub
   
 • udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych, lub
   
 • napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym, lub
   
 • opracowanie wydanego programu multimedialnego, lub
   
 • prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach.

Odbycie samokształcenia biegły rewident potwierdza złożonym przez siebie oświadczeniem zawierającym dane wymienione w § 5 rozporządzenia, tj.:

 • imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta;
   
 • sposób odbywania samokształcenia zawodowego;
   
 • termin samokształcenia zawodowego;
   
 • liczbę godzin samokształcenia zawodowego;
   
 • zakres tematyczny samokształcenia zawodowego.

3. Przechowywanie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia

Biegły rewident obowiązany jest przechowywać dokumenty potwierdzające odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył.

Na wezwanie KRBR biegły rewident obowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania (art. 4 ust. 2e ustawy o biegłych rewidentach). Nie należy zatem bez wezwania przesyłać do biura KRBR zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formie szkoleń organizowanych przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz o samokształceniu. W sytuacji jednak, gdy doskonalenie zawodowe w ramach samokształcenia miałoby być zaliczone na poczet części rocznej minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (wynoszącego 24 godziny), biegły rewident powinien złożyć w KRBR oświadczenie do końca roku, w którym chce zaliczyć to szkolenie. Oznacza to, że jeżeli np. w 2016 r. biegły rewident realizowałby szkolenie wyłącznie w wymiarze minimalnym, tj. 24 godzinnym, z czego 16 godzin odbędzie jako szkolenie przeprowadzone przez KRBR lub jednostkę uprawnioną, a pozostałe 8 godzin w formie samokształcenia, to będzie obowiązany przesłać do KRBR oświadczenie o samokształceniu w terminie do 31 grudnia 2016 r.

W innej sytuacji, np. gdyby biegły rewident brał udział w każdym roku kalendarzowym, tj. w 2015, 2016 i 2017, w szkoleniu przeprowadzonym przez KRBR lub jednostkę uprawnioną w wymiarze wynoszącym 24 godziny, to zrealizowałby limit szkolenia w tej formie w każdym roku kalendarzowym oraz w ramach cyklu rozliczeniowego obejmującego lata 2015-2017 (3 × 24 = 72). Obowiązany będzie wówczas udokumentować odbyte szkolenie w latach 2015-2017 w formie samokształcenia w wymiarze wynoszącym 48 godzin oraz złożyć oświadczenie o samokształceniu do KRBR do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, którego oświadczenie dotyczy, tj. do 31 grudnia 2017 r.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Szkolenia księgowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

czerwiec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.